Warning: Undefined array key "disable_foreing_fancybox" in /customers/f/1/a/rundeloop.nl/httpd.www/wp-content/plugins/gallery-plugin/gallery-plugin.php on line 1942

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.       In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a.        Evenement: een hardloopwedstrijd die onderdeel uitmaakt van het door de organisator in enig jaar te organiseren evenement Benu Rundeloop Zwartemeer
b.       Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement.
c.        Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan het evenement.
d.       Organisator: de rechtspersoon waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan, Stichting Cultuur Recreatie Toerisme Zwartemeer.
2.       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst.


Artikel 2: Deelname


1.       Deelname aan het evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die tenminste de door de organisator voor dat evenement vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt.
2.       De deelnemer mag aan het evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. De organisator behoudt het recht te allen tijde inschrijvingen met vals ingevulde persoonlijke gegevens te verwijderen.
3.       De deelname aan het evenement geschiedt door de deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de deelnemer aan het evenement deel te laten nemen.
4.       Het is de deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de organisatie over te dragen aan een derde.
5.       Indien de deelnemer verhinderd is aan het evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook bij wijziging van de afstand waarvoor ingeschreven is, vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats. Ook bij een door de organisatie aangebrachte wijziging in het parcours of in de starttijden vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
6.       De organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het evenement geen doorgang te laten vinden. In dat geval vindt restitutie van het inschrijfgeld plaats, indien en voor zover zulks is gedekt onder de door de organisator afgesloten evenementenverzekering en onder aftrek van €3,50 administratiekosten. Onder inschrijfgeld wordt mede verstaan een eventuele donatie aan het door de organisator aan het evenement verbonden goede doel. Overige uitgaven, kosten enzovoort worden in geen geval gerestitueerd of vergoed.
7.       De organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. De organisator kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de te lopen route of de af te leggen afstand te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. De laatste twee zinnen van lid 6 zijn hierop van toepassing.
8.       Een besluit van de organisator om het evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

1.       Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
2.       Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.
3.       De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.
4.       De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement. De organisator adviseert de
deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het evenement sportmedisch te laten keuren.
5.       De deelnemer vrijwaart de organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
6.       Sponsors van het evenement en de gemeente(n) waarin het evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

Artikel 4: Portretrecht

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5: Persoonsgegevens

De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de deelnemer. Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Artikel 6: Geschillenregeling

Geschillen tussen de organisator en de deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het arbitragereglement van de Atletiekunie of, bij gebreke daarvan, het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.

Geschillen tussen de organisator en de deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het arbitragereglement van de Atletiekunie of, bij gebreke daarvan, het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.

Artikel 7: Wedstrijdreglement

Op de deelname door de deelnemer aan het evenement is van toepassing het wedstrijdreglement Rundeloop Zwartemeer, dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

Artikel 8

Indien één of enkele artikelen van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.
.